O stavebnin?ch

Stavebniny Bojnice boli zalo?en? v roku 2007 a patria pod holding T&B . Vznikli s ?myslom poskytova? stavebn? materi?l stavebn?kom za najlep?ie ceny na trhu. Firma sa postupne presadila v konkurencii zabehnut?ch predajn? v regione Hornej Nitry.
Je to aj preto, lebo v mnoh?ch komodit?ch v?aka vysok?m odberom u v?robcov m?me najni??ie n?kupne ceny a t?m ich vieme poskytnu? aj na?im odberate?om. To sam? by v?ak ur?ite nesta?ilo. Ako sme spomenuli firma vznikla s ?myslom poskytova? slu?by - teda sl??i? z?kaznikom.
K tomu sa sna??me vies? aj v?etk?ch zamestnancov firmy, najm? na ?seku predaja stavebn?n. Ked?e s? to odborne zdatn? ?udia, vedia nielen poradi? pri v?bere vhodn?ch stavebn?ch materi?lov a vysvetli? ich prednosti, ale aj vypo??ta? potrebn? mno?stvo, k ?omu im sl??i aj programov? vybavenie po??ta?ov firmy.
Are?l stavebn?n v Bojniciach m? asi 2300 m2 z toho asi 1500 m2 kryt?ch skladov?ch a predajn?ch priestorov. V komplexnom servise pre z?kaznikov a v dodr?iavan? term?nov dod?vok zast?va d?le?it? ?lohu na?a dopravn? z?klad?a. Tvor? ju:

  • 2 vysokozdvi?n? voz?ky
  • Mercedes Benz Actros s mechanickou rukou + pr?ves
  • Nissan Cabstar


V s??astnosti m?me asi 150 dod?vate?ov, tak?e na?im z?kaznikom pon?kame ?irok? sortiment stavebn?ho materi?lu na kompletn? v?stavbu rodinn?ch domov, polyfunk?n?ch budov a priemyseln?ch objektov s v?vozom na stavbu.